BDD to skrót znany również jako Behavior Driven Development, stanowi rewolucję w podejściu do tworzenia oprogramowania, umożliwiając znacznie lepszą komunikację i współpracę między zespołami technicznymi i biznesowymi. Przynajmniej w teorii. A jak jest w praktyce? Sprawdźmy! 

Metodologia tworzenia oprogramowania i główne założenia BDD 

Przekształcenie wymagań biznesowych w dokładne opisy zachowań systemu – to właśnie na tym koncentruje się metodologia tworzenia oprogramowania w oparciu o Behavior Driven Development. Kluczowym elementem BDD jest stworzenie wspólnego języka biznesowego, który jest zrozumiały dla programistów, zespołów QA oraz przedstawicieli biznesu (znanych jako “3 amigos”). Ta metodologia podkreśla znaczenie współpracy i zaangażowania wszystkich stron – klientów, biznesu, programistów i testerów – w procesie tworzenia opisu zachowań systemu. Takie podejście zapewnia, że ostateczny produkt dokładnie odpowiada oczekiwaniom biznesowym i spełnia kryteria jakościowe. A to właśnie na tym powinno zależeć wszystkim, zaangażowanym w dany projekt. 

Proces Behaviour Driven Development w praktyce 

  • Etap specyfikacji zachowań: Inicjalna faza obejmuje precyzyjną specyfikację zachowań systemu, odzwierciedlającą kluczowe wymagania biznesowe w kontekście funkcjonalnym.
  • Formułowanie scenariuszy w Gherkin: Ta faza polega na transkrypcji specyfikacji zachowań na scenariusze w języku Gherkin, który charakteryzuje się wysoką czytelnością zarówno dla zespołów technicznych, jak i nontechnicznych.
  • Implementacja kodu źródłowego i testów: W tej fazie następuje rozwój kodu źródłowego i tworzenie testów automatycznych, które są bezpośrednio powiązane z wcześniej zdefiniowanymi scenariuszami zachowań, zapewniając spójność między wymaganiami a realizacją.
  • Automatyzacja i walidacja testów: Proces automatyzacji testów ma na celu weryfikację zgodności implementacji systemu z jego specyfikacją, umożliwiając ciągłą kontrolę jakości.
  • Analiza wyników testów: Ostatni etap to szczegółowa analiza wyników testów, dostarczająca kluczowych informacji o stopniu spełnienia wymagań biznesowych oraz identyfikacji potencjalnych obszarów do optymalizacji.

3 amigos vs BDD

jak 3 amigos uzupełniają metodę BDD?

W kontekście rozwoju oprogramowania, porównanie 3 Amigos i BDD uwydatnia istotną różnicę w podejściu do projektowania i implementacji systemów. Metodyka 3 Amigos koncentruje się na współpracy między trzema kluczowymi rolami w projekcie: programistą, testerem QA oraz przedstawicielem biznesu. Ich zadaniem jest stworzenie wspólnego języka i zrozumienia dla opisu zachowań systemu, co zapewnia jednolitość perspektyw i unikanie nieporozumień. 

Z kolei BDD rozszerza to podejście, koncentrując się na tworzeniu oprogramowania poprzez ciągłą komunikację, współpracę i iteracje, z naciskiem na spełnienie zarówno technicznych, jak i biznesowych wymagań klienta. W BDD, 3 Amigos stają się integralną częścią procesu, ale cała metodyka obejmuje szerszy zakres działań, w tym pisanie scenariuszy w języku Gherkin, automatyzację testów czy ciągłe weryfikowanie zachowań systemu. Ostatecznie, choć 3 Amigos jest istotnym elementem w BDD, to BDD oferuje kompleksowe ramy pracy, które są bardziej holistyczne i oparte na współpracy na wszystkich etapach tworzenia oprogramowania.

Zastosowanie metody Behaviour Driven Development w realizacji projektów fireup.pro

fireup.pro, BDD jest stosowany w szerokim zakresie, obejmującym automatyczne scenariusze funkcjonalne, integracyjne i e2e. Nad scenariuszami współpracują zespoły deweloperskie i QA, co zapewnia efektywną współpracę i wysoką jakość testów. Wprowadzenie metody miało na celu ulepszenie raportowania, udoskonalenie dokumentacji testowej i ujednolicenie testów.

Zastosowanie Behaviour Driven Development w realizacji projektów fireup.pro, na przykładach LSEG, BLUE, i 9amHealth, ukazuje różnorodność i elastyczność tej metodologi.  

W realizacji projektu dla LSEG, BDD pozwoliło na ujednolicenie procesów i poprawę jakości raportowania. Przy współpracy nad BLUE, metoda Behaviour Driven Development  skupiała się na efektywnej współpracy między zespołami deweloperskimi i biznesowymi (PRki, wsparcie, wspólne utrzymanie), co przyczyniło się do lepszego zrozumienia wymagań. Dobrym rozwiązaniem było także wygospodarowanie jednej przestrzeni do przechowywania testów. Natomiast przy realizacji projektu 9amHealth, BDD wspierało zarówno szybką implementację,  tworzenie dokumentacji testowej, jak i ujednolicenie testów. Pomocne było również wielokrotne używanie stepów. 

Mimo sukcesów, fireup.pro napotkało również wyzwania w implementacji tej metody, takie jak ograniczenia Gherkina i konieczność dodatkowego nakładu pracy na pisanie i utrzymanie testów. Te doświadczenia podkreślają, jak ważne jest zaangażowanie wszystkich stron w proces BDD, aby osiągnąć maksymalne korzyści z tej metodologii i pełny cykl rozwoju oprogramowania.

Czy metoda BDD ma sens bez zaangażowania biznesu?

Zastosowanie metodyki Behaviour Driven Development w projektach informatycznych przynosi ogromne korzyści, gdy wszystkie zainteresowane strony – techniczne i biznesowe – są w pełni zaangażowane. Jednakże, pominięcie którejkolwiek ze stron, szczególnie biznesowej, może prowadzić do znaczących problemów. Bez zaangażowania biznesu, metoda BDD traci swoją główną zaletę: możliwość tworzenia oprogramowania, które dokładnie odpowiada wymaganiom i oczekiwaniom klienta. Brak wglądu biznesowego w proces tworzenia scenariuszy zachowań i testów może prowadzić do niezrozumienia potrzeb rynku, co z kolei skutkuje produktem nieadekwatnym do rzeczywistych wymagań użytkowników.

Dodatkowo, bez aktywnego udziału biznesu, ryzyko tworzenia funkcji, które nie przynoszą rzeczywistej wartości dla użytkowników końcowych, znacznie wzrasta. Oprogramowanie może stać się technologicznie zaawansowane, ale jednocześnie oderwane od realnych potrzeb biznesowych. To z kolei może prowadzić do strat finansowych i reputacyjnych dla firmy.

W kontekście przedstawionych przykładów zastosowania BDD w firmie fireup.pro, widać, jak kluczowe jest zaangażowanie biznesu w każdym etapie projektu. Od specyfikacji wymagań, przez formułowanie scenariuszy, aż po analizę wyników testów – obecność i wkład biznesu są niezbędne do pełnego wykorzystania potencjału BDD.